هدف اینه که غذا بهش بدیم تا چند روز شاید بعدش بتونه بپره ولش کنیم بره.