بازی رو فقط برای دیدن اشک‌های پنالدو دنبال می‌کنم :))