ای بابا. رفت بیرون. حیف شد. دوست داشتم موقع باخت پرتغال تو زمین باشه.