فرانسه دروازه پرتغال رو به توپ بسته. پرتغال هم رفته تو دفاع و منتظر ضدحمله است!