شت! داور کوره؟ توپ خورد به دست بازیکن پرتغال، هند بازیکن فرانسه رو گرفت و بهش کارت داد!