طرفدارای رئال خودشون رو کشتن. خوبه پنالدوشون تو بازی هم نبود :))