ایسلند خیلی بیشتر لیاقت این جام رو داشت تا پرتغال!