#برنی #سندرز رسماً از #هیلاری #کلینتون حمایت کرد! متاسفانه.