تب Pokémon Go همه رو گرفته. ولی به شدت حس می‌کنم فقط یه موجه و زود می‌خوابه. مگه این که مدام تغییراتش توش ایجاد کنن.