یه کامیون تو شهر نیس #فرانسه رونده بین جمعیتی که روز ملی فرانسه رو جشن می‌گرفتن و به گزارش خبرگزاری‌ها حداقل ۳۰ نفر کشته شدن.