آدم تو این شرایط به دوست فرانسوی‌ش که ناراحته چی بگه؟ هیچی نمیشه گفت.
آیم سو ساری ‎· Assal
مارو هم در غمتون شریک بدون بهتره ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™