آدم تو این شرایط به دوست فرانسوی‌ش که ناراحته چی بگه؟ هیچی نمیشه گفت.
آیم سو ساری ‎- Assal
مارو هم در غمتون شریک بدون بهتره ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™