ارتش #ترکیه اعلام کرده کشور کنترل رو در دست گرفته!