با وجود همه نفرتم از اردوغان، مردم به خودش و حزبش رأی دادن! #کودتا چطور قراره آزادی و دموکراسی رو برگردونه؟