کودتای نظامی تو مصر علیه دولتی که رأی آورده بود مشکلی رو حل کرد؟ یا وضع بدتر شد؟