دولت و ارتش ترکیه هر دو میگن که قدرت رو در دست دارن.