اردوغان خودش رو نشون نمی‌داد بهتر از این بود که این طوری با موبایل و تماس تصویری سخرانی کرد!