ایندیپندنت گزارش کرده که صدای انفجار در آنکار شنیده شده.