ایندیپندنت ادامه داده که در میدان تقسیم، جایی که مردم در حال تجمع هستن، صدای تیراندازی شنیده شده.