Avatar for pedram
با درگیر شدن مردم، به نظر می‌رسه #کودتا داره به سمت شکست میره.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10