Avatar for pedram

با درگیر شدن مردم، به نظر می‌رسه #کودتا داره به سمت شکست میره.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10