Avatar for pedram
به نظر می‌رسه #کودتا شکست خورده اما این کار ارتش باعث شد که ترکیه بیشتر از قبل بی‌ثبات بشه که مطمئناً هزینه‌های زیادی برای دولت و مردمش داره
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10