این استیکرهای گنده تلگرام رو اعصاب شما هم رفته یا فقط من این طوری هستم؟