نامزد شدن یکی مثل ترامپ نشون میده تو چه دوره خطرناکی زندگی می‌کنیم. اون طرف هم کلینتون. ترامپ از کلینتون بدتر، کلینتون از ترامپ بدتر!