۴۷ سال پیش در چنین روزی انسان برای اولین بار روی ماه پا گذاشت. نیل آرمسترانگ و باز آلدرین، مأموریت آپولو ۱۱. https://t.co/7C9TmOmlbs