مثل اینایی که وقتی در مخالفت با اسرائیل حرف می‌زنی سریع میگن ارزشی! https://t.co/HL9vFgqpAL