این طور که #اردوغان داره پیش میره، قشنگ دو روز دیگه به عنوان امپراطور عثمانی تاجگذاری می‌کنه!