همون آدما وقتی یکی بهشون میگه تروریست یا بیشتر بازرسی میشن بهشون برمی‌خوره. در حالی که این دو تا موضوع عین هم هستن!