ویرجینیا یکی از ایالت‌های کلیدی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاست.