خیلی به عنوان ایرانی تو دنیا خوشنام هستیم، کارای شهروند یه کشور دیگه که رگ و ریشه ایرانی داره رو هم می‌ندازن گردن ما!