چه عرب می‌بود، چه افغان، چه حالا که ایرانیه بازم می‌نوشتم طرف بزرگ‌شده و شهروند اون کشوره، چرا گیر میدن به رگ و ریشه‌اش؟
مرض دارن ‎· Afarin