اونم کسی که سابقه بیماری روانی داشته! کنترلی، نظارتی، چیزی ندارن؟ مسخره نیست؟