اولین زن ایرانی که تو پینگ‌پنگ به المپیک راه پیدا کرده برای دومین بار سهمیه گرفته، بعد مربی‌ش نمیره برزیل، رئیس فدراسیون به جاش میره :-|