باور غلطی که رسانه‌ها بهش دامن می‌زنن!وقتی تروریست مسلمون باشه میشه تروریست. وقتی سفیدپوست باشه یا مذهب دیگه‌ای داشته باشه میشه بیمار روانی!