ایمیل‌هایی از حزب #دموکرات منتشر شد که نشون می‌داد حزب علیه سندرز تبانی کرده و همین طور در ازای کمک‌های مالی به افراد وعده پست و مقام داده!