این جدا از رسوایی ایمیل‌های کلینتونه. اون مربوط میشه به زمانی که وزیر امور خارجه بود و از سرور شخصی برای ایمیل‌های اداری استفاده کرده بود.