User avatar

منع شدن یکی مثل #احمدی‌نژاد از نامزدی، فرقی با رد صلاحیت اونایی که ما فکر می‌کنیم شایسته نامزدی برای ریاست جمهوری یا مجلس هستن، نداره.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10