عاطفه، یک احساس است اما دوستی، عادت پرورش یافته‌ی ذهن است. اخلاق نیکوماخوس | ارسطو