آواز بختیاری (عبده ممد للری) - غلامشاه قنبری
سپاس ‎· Giga