شادکامی یعنی رهایی از یک رنج، از یک خواسته. شوپنهاور