شهوتِ آرام‌گرفته.
شهرتِ برخاسته ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خواستِ شهرت ‎· Peiman
اونجوری باید بگم: شهرت ِ بر خواسته :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شهرتِ برخاسته از خواستِ شهرت برخاسته ‎· Peiman
:))) ‎· Peiman
حالاچرا شهرت، بحث سر شهوت بود که ‎· Peiman
خب شهوت آرام گرفته بود :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen :)) ‎· Peiman
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?