شهوتِ آرام‌گرفته.
شهرتِ برخاسته ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: خواستِ شهرت ‎- Peiman
اونجوری باید بگم: شهرت ِ بر خواسته :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: شهرتِ برخاسته از خواستِ شهرت برخاسته ‎- Peiman
:))) ‎- Peiman
حالاچرا شهرت، بحث سر شهوت بود که ‎- Peiman
خب شهوت آرام گرفته بود :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen :)) ‎- Peiman
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?