مثنوی (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من | ما یکی روحیم اندر دو بدن - مولانا ‎· Peiman