Avatar for peiman
افکاری که با پای کبوتر راه می‌روند. نیچه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10