انتخاب یکی از دو امر الف و ب به معنی اعلام ارزشمند بودن چیزی است که انتخاب کرده‌ایم و شخص با انتخاب یک ارزش آنرا برای همه انتخاب می‌کند. سارتر