‏در گریبان عدم نیز رهی داشت خیال | آه از بی‌نفسیها نی ما چنگ نشد - بیدل دهلوی