نبود، ساخت.
ساخت، باد برد. باد آورد، خورد. خورد، باد بردش. نبود، ساخت. ‎· SaeedTheGiraffe ?