‏حال من خوب نیست، انگار حال هیچکس خوب نیست. همه از نگاه‌کرده شدن شرم دارند و من هم.
من هم :| ‎· Mamad