Avatar for peiman
از خلق ز راه تیز گوشی نرهی | وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی | زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی | از خلق و ز خود جز به خموشی نرهی - سنایی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place