از خلق ز راه تیز گوشی نرهی | وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی | زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی | از خلق و ز خود جز به خموشی نرهی - سنایی