گر آمدنم ز من بدی نامدمی | ور نیز شدن ز من بدی کی شدمی | به زان نبدی که اندرین دهر خراب | نه آمدمی نه شدمی نه بدمی - سنایی
عالی ‎· 52salam52