کسی از وی (ابوالعلی معری) پرسید که ایزد تبارک و تعالی این همه مال و منال تو را داده است چه سبب است که مردم را می‌دهی و خویشتن نمی‌خوری. جواب داد که مرا بیش از این نیست که می‌خورم. ناصرخسرو - سفرنامه