تو چنان زی که بمیری برهی | نه چنان چون تو بمیری برهند - سنایی