Avatar for peiman
Comment
سوال سختیه، چون تضمینی برای درستی نیست، در دراز مدت شاید برای سودمندی هم تضمینی نباشه، انتخاب من این که میشه که : اصول فکری من، برفرض درست بودن ممکن است سودمند باشند. ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
سودمندی ‎· amink
Comment
@saeedgreen: با این انتخاب من نتیجه می‌گیرم شما به هر حال اول درستی رو در نظر میگیری ‎· Peiman
Comment
قطعا به اولی خیلی نزدیک ترم تا دومی، سودمندی همیشه معنی درستی نداره ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
سوال سختیست ‎· 52salam52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place